Her på siden skriver du under på, at naturen, der vokser på Danmarks diger, skal beskyttes.

Naturen i landbrugslandet er i akut fare og har brug for din hjælp. Træerne langs og imellem markerne i det åbne land, der vokser på Danmarks diger, er lovløse og risikerer at blive fjernet for bl.a. at blive hugget til flis og brændt af i kraftvarmeværkerne.

Træerne kan være over 200 år gamle, og de er livsvigtige levesteder for fugle, flagermus og insekter i de dele af Danmark, hvor der er landbrug og mange marker - og meget lidt natur.

Uden digerne mister de danske landlige landskaber også deres unikke karakter - uden den spirende natur på digerne, er der næsten kun flade marker så langt øjet rækker.

Derfor skal vi beskytte dem hurtigst muligt.

Vi bruger din underskrift til at fortælle politikerne, at de skal handle nu - før det er for sent.

Biodiversiteten kan havne i ilden

Når træerne på digerne fjernes er det let at hugge dem i mindre stykker og brænde dem af på kraftvarmeværker, der leverer fjernvarme til mange tusinde danske hjem. Siden 00'erne er Danmarks produktion af varme via afbrænding af træ steget støt.

Når træerne forsvinder fra digerne, forsvinder også alle de dyr, der bor og jager i digerne heriblandt den truede flagermus bredøret flagermus, der især trives på digerne og langs levende hegn.

At lave varme ved at brænde træ af er dog ikke kun dårligt for naturen i det åbne land, det er også en dårlig forretning for klimaet, fordi afbrænding af træ udleder CO2 til atmosfæren


Danskerne er bekymrede for naturen på landet

Danmarks Naturfredningsforening har modtaget over 200 henvendelser fra danskere, der oplever, hvordan levende hegn fældes og flises.

Især på Fyn og i Sønderjylland, er der mange sager.

Hvis træfældningen skal stoppes skal politikerne gribe ind. Skriv under og fortæl dem, at de skal beskytte træerne og dermed alle de dyr og insekter, der er afhængige af dem.


Foto: Jana Scigelova, Colourbox

Dyrene bliver hjemløse

I digernes vilde vegetation og gamle træer lever truede og sårbare dyr som bl.a. bredøret flagermus, natugle, gravand, agerhøne, spætter, enlige bier og lækatte.

I dag udnytter landbruget effektivt hver en kvadratmeter, og når træer og krat fjernes mellem marker og langs markveje, fjernes dyrenes hjem og "madkammer".

På bare ti år er antallet af arter, der er i fare for at forsvinde fordoblet. I dag er 4.439 arter vurderede som rødlistede i Danmark.

Forskerne bag den nye rødliste over truede arter redegør ganske præcist for, hvad der truer arterne i det dyrkede land:

”Truslerne i agerlandet knytter sig særligt til gamle småbiotoper med naturlig vegetation, store sten og store træer med lang kontinuitet. Gamle træer kan udvikle sig til veterantræer med sårskader og indre hulheder og vil da være særligt værdifulde. Rydning og flisning af sådanne træer er en alvorlig trussel mod agerlandets truede arter.”

Derfor skal vi vinde kampen for træerne på digerne